Information clause for the marketing and competition base

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma 2×3 S.A. ul. Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@2×3.pl Sylwia Kucharczyk
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
• marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
• przyszłej realizacji umowy/zamówienia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
• konkursowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, do zakończenia konkursu
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, konkursu itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach, otrzymaniu klucza aktywacyjnego do oprogramowania esprit)


In accordance with art. 13 of the general data protection regulation of 27 April 2016 (Official Journal of the European Union L119 of 04.05.2016) I hereby inform you that:
1) Your personal data controller is 2×3 S.A. ul. Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin,
2) Contact information for your Data Protection Supervisor – iod@2×3.pl, Sylwia Kucharczyk
3) Your personal data will be processed for purposes:
• marketing on the basis of Art. 6 item 1 letter a RODO
• future performance of the contract / order on the basis of Art. 6 item 1 letter b RODO
• participation in contests on the basis of Art. 6 item 1 letter f RODO
4) Your personal data will be retained until you revoke your consent or end of the competition
5) You have the right to request the data controller to allow you to access, correct, delete or limit the processing of your data, the right to revoke your consent and the right to move your data
6) You have the right to submit a complaint to the supervisory authority
7) The processing of your personal data will be automated, including by profiling. Automated decision-making will be based on principles specified in the regulations (options for subscriptions, competitions etc.), and as a result of this processing you will receive selected marketing information
8) the provision of personal data is voluntary, but if you do not provide personal data, you might be unable to participate in contests, receive marketing information, participate in surveys, receive activation keys for the esprit software