Rejestracja / Aktywacja

dot. oprogramowania urządzeń interaktywnych ésprit

Jeśli podczas rejestracji tablicy otrzymają Państwo komunikat o błędnym numerze seryjnym, należy wprowadzić numer bez dwóch zer na początku numeru.
np. zamiast 001201600000 należy wprowadzić 1201600000
Wysłanie poniższego formularza rejestracyjnego jest niezbędne w celu uzyskania klucza aktywacyjnego.

Rejestracja oprogramowania ésprit / ésprit software registration
 1. Pola wymagane * / Required *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. *
 7. *
 8. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: / In accordance with art. 13 of the general data protection of 27 April 2016 (Official Journal of European Union L119 of 04.04.2016) I hereby inform you that:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma 2x3 S.A. ul. Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin / Your personal data controller is 2x3 S.A. ul. Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin,
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@2x3.pl / Contact information for your Data Protection Supervisor - iod@2x3.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. / Your personal data will be processed for marketing purposes on the basis of Art. 6 item 1 letter a of the general data protection regulation of 27 April 2016.
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody / Your personal data will be retained until you revoke your consent
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych / You have the right to request the data controller to allow you to access, correct, delete or limit the processing of your data, the right to revoke your consent and the right to move your data
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego / You have the right to submit a complaint to the supervisory authority
  7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, konkursu itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej / The processing of your personal data will be automated, including by profiling. Automated decision-making will be based on principles specified in the regulations (options for subscriptions, competitions etc.), and as a result of this processing you will receive selected marketing information
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach, otrzymaniu klucza aktywacyjnego do oprogramowania esprit) / the provision of personal data is voluntary, but if you do not provide personal data, you might be unable to participate in contests, receive marketing information, participate in surveys, receive activation keys for the esprit software

  Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu: / Also, in accordance with Art. 6 item 1 letter a of the general data protection regulation of 27 April 2016 I hereby agree to the processing of my personal data for the following purposes: