Klauzula informacyjna dla klienta i kontrahenta

Klauzula informacyjna dla umów, zleceń z kontrahentami i klientami  (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma 2×3 S.A. ul. Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@2X3.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • Zewnętrzna usługa ochrony mienia
  • Firmy transportowe i kurierskie,  Poczta Polska
  • Firmy ubezpieczające
  • Bank w zakresie przelewów
  • Serwis oprogramowania
  • Usługi z zakresu świadczenia pomocy prawnej

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy