Klauzula informacyjna dla klienta i kontrahenta

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma 2×3 S.A. ul. Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin

  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@2×3.pl Sylwia Kucharczyk

  3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celu wymiany korespondencji, realizacji zamówienia, umowy, realizacji umowy z Administratorem, której nie jesteś stroną, jednakże zostałeś wyznaczony przez klienta Administratora do jej wykonywania bądź jesteś przedstawicielem klienta Administratora wyznaczonym do zawarcia w jego imieniu wskazanej wyżej umowy– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • spełnienie zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej i przechowywania dokumentów księgowych, w celach archiwalnych, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu rozpatrzenia reklamacji (w sytuacji zawarcia umowy)- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, RODO
  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest prowadzenie działań marketingowych polegających na wysyłce informacji handlowych i działaniach promocyjnych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

  • Zewnętrzna usługa ochrony mienia
  • Firmy transportowe i kurierskie, Poczta Polska
  • Firmy ubezpieczające
  • Bank w zakresie przelewów
  • Serwis oprogramowania
  • Usługi z zakresu świadczenia pomocy prawnej
  • Agencje celne

  5) Państwa dane osobowe przetwarzane do zakończenia umowy, momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

  6) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

  7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

  9) Państwa dane nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu