Sygnalista


Kontakt przez telefon

95 784 11 69

Kontakt mailowy

sygnalista@2×3.plZgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma 2×3 S.A. z siedzibą przy ulicy Słonecznej 3, 73-231 Krzęcin.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail iodo@2×3.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne tj. firmy hostingowe, dostawcy usług IT.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich a więc poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) usunięcia danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) przenoszenia danych;
W zakresie, w jakim postawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu ma przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.
8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości zgłoszenia przypadków naruszenia.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
11. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Inspektorowi Ochrony Danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.