Polityka Prywatności

Polityka Prywatności w firmie 2×3 S. A.
ul. Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin

1. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z naszych usług, naszych kontrahentów i ich pracowników. Pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

2. Administrator danych
Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania jest 2×3 S. A. z siedzibą przy ulicy Słonecznej 3, 73-231 Krzęcin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000314345, posiadającą numer NIP 594-152-78-31 oraz numer REGON 812732536, zwany dalej „Administratorem”.

3. Zbierane dane i cel przetwarzania:
Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych poza określonymi przypadkami, kiedy to Użytkownik dobrowolnie prześle swoje dane osobowe za pomocą jednego z formularzy dostępnych w określonym celu i wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
a) działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dot. klientów); art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta),
b) rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO-przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji,
c) ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO-przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
d) prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO- przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego),
e) prowadzenie działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń,
f) rejestracja na platformie esprit.2×3.pl.- w celu pobierania lekcji / prezentacji oraz w przypadku wyrażenia zgody wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez firmę 2×3 S.A. oraz uzyskiwania informacji o trwających konkursach. Użytkownik rejestruje konto na stronie esprit.2×3.pl uzupełniając formularz zawierający pola: nazwa użytkownika, imię, nazwisko, email, hasło, nazwa szkoły, miasto. W momencie zaznaczenia zgody na przetwarzanie danych na stronie esprit.2×3.pl – dane będą przetwarzane w celu informowania o trwających konkursach, możliwości głosowania na prezentację oraz udziału w konkursie. Formularz kontaktowy będzie używany wyłącznie w celu – udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. W przypadku posiadania przez Użytkownika Konta w Serwisie, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo Użytkownik będzie prowadził Konto. W przypadku nie przejawiania żadnej aktywności Użytkownika, konto w Serwisie zostanie usunięte po 2 latach od ostatniego logowania. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania informacji marketingowych oraz handlowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika. Administrator Serwisu będzie także przechowywał dane osobowe Użytkownika i wykorzystywał je w razie potrzeby, aby dotrzymać swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory,
g) Rejestracja na platformie reseller.2×3.pl. W celu pobierania grafik / zdjęć produktów firmy 2×3. Użytkownik rejestruje konto na stronie reseller.2×3.pl uzupełniając formularz zawierający pola: email, imię, nazwisko, nazwa firmy. Każdy użytkownik jest weryfikowany. Portal tylko dla dystrybutorów (firm). Dane tj. imię i nazwisko nie są obowiązkowe. Formularz kontaktowy będzie używany wyłącznie w celu – udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. W przypadku posiadania przez Użytkownika Konta w Serwisie, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo Użytkownik będzie prowadził Konto. W przypadku nie przejawiania żadnej aktywności Użytkownika, konto w Serwisie zostanie usunięte po 2 latach od ostatniego logowania. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania informacji marketingowych oraz handlowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika. Administrator Serwisu będzie także przechowywał dane osobowe Użytkownika i wykorzystywał je w razie potrzeby, aby dotrzymać swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory.
h) Monitorowania na terenie siedziby administratora danych w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji, na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu – wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
i) przetwarzania danych w ramach profilu 2×3 S.A. na portalach społecznościowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w celu prowadzenie bieżącej korespondencji oraz prowadzenie innych działań marketingowych,
j) przetwarzania plików cookies , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- administrator korzysta z niezbędnych plików cookie, w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony. Ponadto, w przypadku prowadzenia badań statystycznych, marketingu bądź zapisywania preferencji użytkownika z wykorzystaniem plików cookies, administrator uzyska zgodę na zapisanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez kliknięcie opcji „Zmień zgody ciasteczek”. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl,
k) zarządzania danymi osobowymi pracowników i współpracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO; art. 9 ust. 2 lit. b RODO- zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do tych spośród wyżej wymienionych pracowników, co do których pracodawca złoży raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, okres przechowywania dokumentacji oraz akt ulega skróceniu do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejszy raport został złożony. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń,
l) prowadzenie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO (dot. kandydatów na pracowników); art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (dot. kandydatów na współpracowników)- do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne do 24 miesięcy.

4. Odbiorcy danych
W związku z prowadzoną działalnością 2×3 S.A. będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:
a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, w tym firmie Microsoft, podmiotom audytującym, firmom transportowym, ubezpieczającym, świadczącym usługi z zakresu pomocy prawnej, ochrony mienia,
c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
d) w przypadku kandydatów do pracy – również internetowym portalom rekrutacyjnym.

5. Prawa Użytkownika
Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień Użytkownika wskazanych poniżej.
a) Prawo do cofnięcia zgody
Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Należy jednak pamiętać, że wiązać się to może z utratą możliwości korzystanie przez Użytkownika z usług lub funkcjonalności Serwisu, które zgodnie z prawem Administrator danych świadczy jedynie za zgodą.
b) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketingiem produktów i usług. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług 2×3 S.A., będzie oznaczać dla Administratora danych sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Administrator danych usunie z Portalu dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw.
c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że:
• wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
• dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
• wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych;
• dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
• gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości jego danych;
• gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
• gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których Administrator je zabrał lub wykorzystywał;
• gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
e) Prawo dostępu do danych
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii. Ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy ten przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:
• uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
• zyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
• uzyskać kopię swoich danych osobowych.
f) Prawo do sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych
Użytkownik ma prawo do sprostowania (poprawiania) danych, jeżeli są nieprawidłowe. Jest to także prawo do uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych, jeżeli są niekompletne.
g) Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył za pomocą Serwisu, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
h) Wniesienia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

6. Bezpieczeństwo przesyłanych danych
Wszelkie dane osobowe Użytkownika uzyskane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona 2×3.pl posiada certyfikat SSL, który jest narzędziem zapewniającym ochronę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacje wysyłane z serwera do Klienta są również kodowane, a po dotarciu do celu dekodowane.
Po połączeniu się z bezpieczną stroną www Użytkownik jest o tym informowany w następujący sposób:
a) w przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią Klient zobaczy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony,
• w przeglądarkach Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią Klient może obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.
b) Przekazywanie i Udostępnianie danych osobowych
Administrator danych udostępnia dane osobowe Użytkownika podmiotom zależnym i powiązanym z Administratorem, a także podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Bez zgody użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, za wyjątkiem przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również pracowników lub współpracowników administratora czy kandydatów do pracy.

9. Prawa autorskie
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2×3 S.A. – kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie www.2×3.pl w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.

10. Zmiany w Polityce Prywatności
2×3 S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na niniejszej stronie.

11. Kontakt
Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych danych prosimy kierować:
na adres e-mail:iod@2×3.pl lub pisemnie na adres: 2×3 S. A. ul. Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin