Serwis reklamacyjny

Szanowni Państwo,

Pracownicy naszej firmy na co dzień dbają o to, aby nasze usługi świadczone były na najwyższym poziomie i odpowiadały Państwa oczekiwaniom. Jeśli nasze produkty nie spełniają Państwa wymagań, prosimy o postępowanie zgodnie z wytycznymi przedstawionymi poniżej. Podany sposób postępowania znacznie ułatwi nam szybkie i sprawne rozpatrzenie Państwa reklamacji.

Zapewniamy, iż wszelkie Państwa uwagi i sugestie dotyczące naszych produktów będą miały istotny wpływ na podniesienie ich jakości. Liczymy na miłą i owocną współpracę.

Aby zgłosić reklamację należy:

1. Przesłać na adres reklamacje@2X3.pl wypełnione zgłoszenie reklamacyjne – dostępne poniżej:

2. Braki ilościowe i jakościowe w dokonanej dostawie, w przypadku uszkodzonej przesyłki, muszą zostać stwierdzone przy odbiorze dostawy, w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę i zgłoszone Sprzedawcy najpóźniej pierwszego dnia roboczego po dniu dostawy. Dokumentem wymaganym w tej sytuacji jest Protokół Szkody spisany z kurierem.

3. W przypadku braku odpowiedzi za strony Klienta w przeciągu 30 dni od ostatniego kontaktu, uznaje się reklamację za zamkniętą.

Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod nr. tel.: 95 765 19 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00–16:00.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2×3 S.A. z siedzibą w Krzęcinie (73-231) przy ul. Słonecznej 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


REGULAMIN REKLAMACJI

Przepisy ogólne - Rozwiń

Przepisy ogólne

 1. Firma 2×3 S.A., jako Sprzedawca, ponosi odpowiedzialność za wady towaru w okresie 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży towaru.
 2. Odpowiedzialność za wady towaru obejmuje: nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru, wadliwego z przyczyn zależnych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych, o ile wady zostały zgłoszone przed upływem 24 miesięcy od daty zakupu danego towaru.
 3. Odpowiedzialność jest wyłączona, jeżeli Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru.
 4. Zakresem odpowiedzialności Sprzedawcy nie są objęte wady towaru, wynikłe z przyczyn niezależnych od producenta, tj.:
  • uszkodzeń mechanicznych (spowodowanych np. upadkiem, uszkodzeniem tępym lub ostrym narzędziem)
  • niewłaściwego montażu, niezgodnego z zasadami zawartymi w instrukcji
  • niewłaściwej konserwacji, niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji
  • złego sposobu przechowywania (wpływ czynników atmosferycznych, zanieczyszczeń, wilgoci)
  • użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem
 5. Odpowiedzialność Firmy 2×3 S.A. względem Nabywcy ogranicza się do wartości towaru ustalonej według ceny sprzedaży z dnia zakupu i nie obejmuje szkód powstałych w związku z jego użytkowaniem.
 6. W przypadku nieuzasadnionego roszczenia, Nabywca pokrywa wszystkie koszty związane z przesyłką towaru i dodatkową obsługą reklamacyjną (jeżeli takowa wystąpi).

Przepisy ogólne - Zwiń

Podstawowe warunki reklamacji - Rozwiń

Podstawowe warunki reklamacji

 1. W przypadku pojawienia się na zakupionym towarze, w okresie do 24 miesięcy od daty zakupu, niezgodności towaru z umową (wady), klient ma prawo daną wadę reklamować.
 2. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest prawidłowo wypełniony Protokół Reklamacyjny oraz okazanie kopii dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji, tj. faktury VAT lub innych dokumentów handlowych.
 3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji w uzasadnionych przypadkach może być przesłanie zdjęcia uszkodzenia lub po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Firmą 2×3 S.A. wysłanie tego towaru, w celu dokonania przez Sprzedawcę poprawnej oceny przyczyny niezgodności towaru z umową.
 4. Firma 2×3 S.A. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia.
  W przypadku zaistnienia konieczności wysłania wadliwego towaru do dostawcy, czas rozpatrzenia reklamacji z przyczyn niezależnych od Sprzedającego może ulec niezbędnemu wydłużeniu, nie dłużej jednak niż do 30 dni roboczych.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Firma 2×3 S.A. ma obowiązek poinformować Nabywcę w terminie 2 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.
 6. W wyniku uznania reklamacji, następuje: wymiana towaru na wolny od wad, obniżenie ceny lub naprawa zaistniałej wady będącej przyczyną zgłoszonej reklamacji.
 7. Reklamację uważa się za nieuznaną, poprzez podanie przez Firmę 2×3 S.A. powodu nie uznania wady i zwrot towaru do Zgłaszającego reklamację. Sumę ewentualnie poniesionych przez Sprzedawcę kosztów, Zgłaszający reklamację ma obowiązek zwrócić na podstawie Faktury VAT w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. W szczególnych okolicznościach, koszty te mogą być doliczone do następnego zamówienia dokonanego przez Zgłaszającego, jako wyszczególnienie na Fakturze VAT.

Podstawowe warunki reklamacji - Zwiń

Reklamacje rzeczowe (ilościowe i jakościowe) dotyczące dostawy - Rozwiń

Reklamacje rzeczowe (ilościowe i jakościowe) dotyczące dostawy

 1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy.
  Braki ilościowe lub jakościowe w dokonanej dostawie, w przypadku uszkodzonej przesyłki, muszą zostać stwierdzone przy odbiorze dostawy, w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę i zgłoszone Sprzedawcy najpóźniej pierwszego dnia roboczego po dniu dostawy. (Takie zgłoszenie nie dotyczy przesyłek realizowanych przez przewoźnika, któremu dostawę zlecił Zamawiający).
  UWAGA! Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wypełni wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej (imienia, nazwiska oraz nr telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji osobie prowadzącej zamówienie.
 2. Jeżeli odebrano towar bez dających się zauważyć uszkodzeń przesyłki a braki ilościowe lub jakościowe stwierdzono dopiero po rozpakowaniu dostawy, należy powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania dostawy.
 3. Reklamacje rzeczowe zgłaszane do Firmy 2×3 S.A. powinny zawierać datę i numer przesyłki oraz:
  1. w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki: protokół spisany w obecności kuriera przewoźnika realizującego dostawę,
  2. zdjęcia uszkodzonego opakowania oraz produktu,
  3. w przypadku stwierdzenia braków ilościowych bez dających się zauważyć uszkodzeń przesyłki: protokół spisany przez co najmniej dwóch przedstawicieli Kupującego

Reklamacje rzeczowe (ilościowe i jakościowe) dotyczące dostawy - Zwiń

Zasady Dostawy Reklamowanego towaru - Rozwiń

Zasady Dostawy Reklamowanego towaru

 1. Odbiór reklamowanego towaru od Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Sprzedawcy. Firma 2×3 S.A. zobowiązuje się zlecić odbiór przesyłki od Klienta w ciągu 7 dni roboczych i przekazać informację Klientowi o dacie odbioru wadliwego towaru. Ewentualne koszty zależą od tego czy reklamacja jakościowa zostanie uznana czy oddalona:
  1. W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie uznana: Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą transportową. Kosztem dostawy towaru wolnego od wad zostaje obciążona Firma 2×3 S.A.
  2. W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie oddalona: koszt transportu (zgodnie z cennikiem usług firmy kurierskiej) oraz ewentualne koszty obsługi reklamacji pokrywa Klient, na podstawie Faktury VAT wystawionej przez Firmę 2×3 S.A. w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. W szczególnych okolicznościach, koszty te mogą być doliczone do następnego zamówienia dokonanego przez Zgłaszającego, jako wyszczególnione na Fakturze VAT.
 2. Reklamowany towar musi być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległ dodatkowemu uszkodzeniu w czasie transportu. Może ono wpłynąć na wynik rozpatrzenia reklamacji. Za właściwe zabezpieczenie, opakowanie i wysyłkę towaru odpowiedzialny jest Nabywca.

Zasady Dostawy Reklamowanego towaru - Zwiń

Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Firmę 2×3 S.A. podlegają gwarancji z tytułu rękojmi.
 2. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski i zagranicy.
 3. Towarami podlegającymi gwarancji są towary, do których klient dostarczy kopię dowodu zakupu.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie lub w innych postanowieniach ustalonych przez Strony na piśmie, mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego i Ustawy o sprzedaży konsumenckiej.
 2. Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Sprawy sporne wynikające z umów sprzedaży, których dotyczy niniejszy Regulamin rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedającego.

Rozpatrywanie reklamacji oparte jest o przepisy Kodeksu Cywilnego a także o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.


REKLAMACJE PROJEKTORY EPSON

Bezpośredni kontakt:
Infolinia Epson: +48222953725
EPSON EUROPE B.V. Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawaodwiedź nas na www.epson.pl

REKLAMACJE PROJEKTORY OPTOMA

Serwis gwarancyjny Optomy w Polsce jest wykonywany przez firmę FIXit

Więcej informacji tutaj